Zadania poradni

 1. Do zadań poradni należy w szczególności :
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 1. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez :

diagnozę

 • badania poziomu rozwoju umysłowego
 • zainteresowań
 • zdolności uczenia się
 • preferencji zawodowych
 • trudności dydaktycznych i wychowawczych
 • specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu
 • poziomu dojrzałości szkolnej

terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną

 • nieprawidłowości i wady wymowy
 • specyficzne trudności w nauce pisania i czytania
 • zaburzenia emocjonalne
 • trudności adaptacyjne
 • trudności w komunikowaniu się z innymi i utrzymaniu poprawnych relacji
 • trudności w stosunkach rodzinnych
 • nałogi i uzależnienia

edukację

 • zajęcia psychoedukacyjne z włączeniem metod aktywnych
 • udział w radach pedagogicznych
 • wykłady, pogadanki, prelekcje dla nauczycieli, rodziców, uczniów
 • psychokorekcję
 • doradztwo
 • konsultację, poradnictwo
 • interwencję kryzysową
 • mediację
 • działalność profilaktyczną
 • działalność informacyjną

Istnieje również możliwość współpracy z instytucjami i zakładami pracy w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.