RODO

Klauzula informacyjna

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą
w Gostyninie
reprezentowana przez dyrektora Poradni – Dorotę Migdalską.

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Placówce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pani Monika Pilichowicz, z którą może Pani/Pan kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: poradnia@ppp-gostynin.edu.pl, telefonicznie: (024)235 37 35 lub pisemnie na adres naszej placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gostyninie, 09-500, ul. 3 Maja 43B

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane w celu:

 • przeprowadzenia diagnozy,

 • organizowania warsztatów, szkoleń, terapii, treningów, prelekcji, konkursów,

 • wydania opinii/informacji/orzeczenia,

 • prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości prowadzonych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949 ) w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

 • Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze. zm.),

 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 1611),

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013r, poz.199 ze zm.),

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189, 2203),

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011r. Nr 139 poz. 814 ze zm.)

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne doewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przetwarzane zależnie od celu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji zadania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana córki/syna nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dyrektor Poradni

Dorota Migdalska