Terminarz badań

Terminarz badań diagnostycznych

dzieci i młodzieży

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w roku szkolnym 2015/2016

 1. badania selekcyjne uczniów SP, Gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i innych z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi, emocjonalnymi – przez cały rok szkolny
 2. badanie wstępnej dojrzałości szkolnej dzieci 5,6 – letnich, z klas „0” – listopad
 3. badanie dojrzałości szkolnej końcowej (odroczenia, przyspieszenia obowiązku szkolnego) – maj,czerwiec
 4. badania psychologiczno – pedagogiczne uczniów z placówek specjalnych wg potrzeb przez cały rok szkolny
 5. badania diagnostyczne dzieci do 3 roku życia oraz dzieci w wieku przedszkolnym przez cały rok szkolny
 6. badania pod kątem przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) do : sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum, egzaminu maturalnego – do 30 września roku szkolnego, w którym odbędzie się sprawdzian czy egzamin.Wnioski o badanie w/w uczniów powinny być złożone nie późnie niż do końca maja roku szkolnego poprzedzającego sprawdzian czy egzamin.

  Jeśli badanie było wykonane wcześniej a Opinia o uczniu zawiera wskazania na sprawdzian czy egzamin są one aktualne.

 7. badania pod kątem dostosowania wymagań edukacyjnych uczniów z problemami zdrowotnymi – wg potrzeb.W tym celu na badanie należy przynieść ze sobą całą dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę i aktualne zaświadczenie lekarskie. (dot. dzieci i młodzieży przewlekle chorej, z wadami wrodzonymi lub nabytymi, po urazach)
  .
 8. badania pod kątem dostosowania warunków i formy sprawdzianu czy egzaminu do potrzeb ucznia z problemami zdrowotnymi – do 30 września roku szkolnego, w którym odbędzie się sprawdzian czy egzamin także należy dostarczyć specjalistyczne badania lekarskie i aktualne zaświadczenie
 9. Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas III Gimnazjum, którzy mają problemy zdrowotne, do korzystania z pomocy Poradni, w celu wydania opinii dot. wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i kierunku dalszego kształcenia – od stycznia do kwietnia.

Informujemy, że podstawą podjęcia postępowania opiniującego jest złożenie w Poradni wniosku oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej przewlekłe problemy zdrowotne, wydane przez lekarza specjalistę.

 1. Orzecznictwo. Poradnia wydaje orzeczenia :

– do kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niedostosowanej społecznie

Rodzice / opiekunowie prawni starając się o wydanie orzeczenia powinni dostarczyć do poradni :

1) wypełniony i podpisany wniosek o wydanie orzeczenia (znajduje się w zakładce Pliki do pobrania, Druki) ;

2) korzystnie byłoby dostarczyć opinię / informację ze szkoły, przedszkola o uczniu (nie jest to obowiązkowe, ale jeśli możliwe, to warto dołączyć) ;

3) posiadaną dokumentację medyczną poświadczającą problemy zdrowotne dziecka (jeśli takowe występują).

– do nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi 

Rodzice / opiekunowie prawni starając się o wydanie orzeczenia powinni dostarczyć do poradni :

1) wypełniony i podpisany wniosek o wydanie orzeczenia (znajduje się w zakładce Pliki do pobrania, Druki) ;

2) korzystnie byłoby dostarczyć opinię / informację ze szkoły, przedszkola o uczniu (nie jest to obowiązkowe, ale jeśli możliwe, to warto dołączyć) ;

3) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wypełnione przez lekarza specjalistę (druk zaświadczenia znajduje się w zakładce Pliki do pobrania, Druki) ;

4) posiadaną dokumentację medyczną poświadczającą problemy zdrowotne dziecka.

UWAGA !

Uczeń może otrzymać opinię o występowaniu u niego dysleksji wyłącznie na podstawie kompleksowych specjalistycznych badań psychologiczno-pedagogicznych :

badanie psychologiczne : ustala poziom rozwoju umysłowego, poziom rozwoju funkcji parcepcyjno-motorycznych zaangażowanych w proces czytania i pisania (percepcja i pamięć wzrokowa oraz słuchowa, tempo uczenia się graficznego materiału symbolicznego, a także innych funkcji poznawczych) ;

badanie pedagogiczne : obejmuje ocenę umiejętności czytania i pisania, badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej bezpośredniej, szczegółową analizę popełnianych błędów w czytaniu i pisaniu pod kątem symptomatyki zaburzeń, ocenę poziomu graficznego pisma i znajomości zasad ortograficznych, a także analizę samodzielnych wytworów pisemnych badanego.

Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć co najmniej 2 sprawdziany ortograficzne ucznia. W dniu badania uczeń powinien przynieść zeszyty z języka polskiego (lub innych przedmiotów), w miarę możliwości od najwcześniejszego okresu nauki szkolnej Ponadto uczeń powinien wykazać się znajomością podstawowych reguł polskiej ortografii.

Kalendarium wydawania opinii o dysleksji uczniów na egzaminach:

 • dla uczniów szkół podstawowych, z myślą o sprawdzianie kończącym szkołę – najwcześniej po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej,
 • dla uczniów gimnazjum, z myślą o egzaminie gimnazjalnym -najwcześniej po ukończeniu szkoły podstawowej,
 • dla maturzystów, z myślą o egzaminie maturalnym- najwcześniej na dwa lata przed maturą.

Opinie można uzyskać najpóźniej do 30 września w roku szkolnym, w którym uczeń zdaje egzamin.

Terminy przyjęć (poza pilnymi) realizowane są według kolejności zgłoszeń (na podstawie złożonego Wniosku o wydanie opinii lub Wniosku o wydanie orzeczenia). 

Poza planem odbywają się wszystkie interwencje psychologiczno – pedagogiczne wynikające z sytuacji kryzysowych.

Diagnoza wykonana w Poradni i wydana Opinia z zaleceniami dla ucznia z dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią czy dyskalkulią jest ważna do końca jego  edukacji, jeśli nie są zalecone badania kontrolne.