INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI OPINII O DOSTOSOWANIU WARUNKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW

Decyzja Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN umocowana jest w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491).

W sytuacji problemowej istotne jest rozróżnienie dwóch sytuacji:

Pierwsza sytuacja dotyczy przypadku, gdy poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna wydała, przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Wtedy opinia taka stanowi podstawę do dostosowania, do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

Druga sytuacja dotyczy przypadku, gdy poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna wydała, przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, opinię w sprawie przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminów zewnętrznych w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się.

Powyższe opinie wydane przed dniem 1 września 2011 r.:

       w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się – opinia ta stanowi podstawę do dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta;

       w sprawie przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się – opinia ta stanowi podstawę do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego

i egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta;

       w sprawie przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się – opinia ta stanowi podstawę do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta;

       w sprawie przystąpienia do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza) ze względu na stwierdzone u niego specyficzne trudności w uczeniu się – opinia ta stanowi podstawę do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) lub absolwenta.

Tego typu decyzje, wydane przed dniem wejścia w życie przywołanego wyżej rozporządzenia, stanowią także podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (słuchacza) przez okres kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

Źródło: CKE